Forretningsorden

Forretningsorden for Bloddonorerne i Svendborg

  1. Korpset ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende, men den bør være således sammensat, at den repræsenterer den fornødne sagkundskab og eventuelle lokale interesser. Et væsentligt antal af medlemmerne skal være nuværende eller tidligere bloddonorer. Bestyrelsen skal have et medlem, der er læge.
  2. Korpset tegnes af formanden for bestyrelsen i forbindelse med et medlem eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.
  3. Bestyrelsen skal afholde mindst et årligt møde, på hvilket der aflægges regnskab for bloddonorkorpsets virksomhed i det forløbne år.
    Bloddonorkorpsets regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller af en dermed ligestillet kommunal eller statslig institution og skal publiceres på passende måde. Et underskrevet eksemplar af regnskabet skal indsendes til Bloddonorerne i Danmark inden den 30. juni hvert år.
  4. De midler, et donorkorps råder over, må kun anvendes til fremme af bloddonorsagen.